Inormace dražitelům o dražbě

Připravili jsme pro Vás informace, jak to na dražbách vypadá, jak se můžete dražby zúčastnit a také slovník pojmů, aby jste se mohli snadněji zorientovat v terminologii používané v souvislosti s dražbami.

V případě, že by Vám i přesto nebyly nějaké věci jasné, kontaktujte nás a my Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy.

O tom co je to dražba a jak probíhá má jakousi představu asi každý. U někoho, kdo se ještě žádné dražby neúčastnil, jsou představy o samotném průběhu často zkreslené. Důležité je, že dražba je veřejné jednání a proto se jejího průběhu může účastnit (téměř) každý a přijít se podívat jako divák může opravdu každý.

Na dražbách, které pořádáme se neplatí žádné vstupné. Přemýšlíte-li o koupi nemovitosti v dražbě, nebo jste pouze zvědaví - přijďte se podívat, jak dražba vlastně probíhá.

Pokud by jste se chtěli dražby zúčastnit i aktivně a vydražit některou z našich nemovitostí, není to nic složitého. Účast na naši dražbě Vás nestojí nic jiného než čas. Jediné co potřebujete je:

  • dostavit se na naši dražbu včas
  • mít u sebe doklad totožnosti, případně další listiny (podrobnosti níže)
  • složit dražební jistinu

K tomu, abychom Vás zapsali do dražby máme připraveny veškeré listiny, které vyplníte až na místě dražby.

V dražbě máte možnost koupit nemovitosti za lukrativní ceny! Stává se, že z mnoha zájemců se zúčastní dražby jen jeden a vydraží nemovitost za "vyvolávací cenu" - můžete to být zrovna VY! Dražba je Vaše investiční příležitost!

V průběhu dražby, máte dost času se rozmyslet, zda nabídnete ještě o něco vyšší částku, než někdo před Vámi. Vždy víte, jaká je poslední nabídka a kdy se blíží okamžik, kdy licitátor "udělí příklep" - to znamená udeří kladívkem a ukončí tak dražbu. To se stane až v okamžiku, když nikdo již nechce nabídnout vyšší částku, než byla poslední nabídnutá cena.

Draží se vždy a pouze směrem nahoru - cena se musí pouze zvyšovat.

V případě, že u nás nic nevydražíte, vrátíme Vám celou dražební jistotu a můžete vyrazit třeba na nákupy.A nebo se v budoucnosti zúčastnit dalších našich dražeb.

Pokud u nás vydražíte některou z našich nemovitostí, hned na místě Vám vysvětlíme, jaký bude další postup, podepíšeme protokol o provedené dražbě který od nás dostanete včetně dalších listin.

Dále zde máte uvedeny podrobnější informace pro účastníka veřejné dražby.

POKYNY PRO ÚČASTNÍKA VEŘEJNÉ DRAŽBY

Všecny důležité iformace o dražbě jsou vždy uvedeny v Dražební vyhlášce.

Datum a místo konání :

- viz. Dražební vyhláška

Kdo může být účastníkem nedobrovolné dražby:

a) Účastníky dražby mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům a stát.

b) Účastníky dražby nesmějí být :

  • osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby (zák.č.219/1995 Sb., devizový zákon v platném znění)
  • osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurz, nebo vůči nimž byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo ohledně jejichž majetku bylo opětovně potvrzeno nucené vyrovnání, a to po dobu tří let od zrušení konkurzu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku nebo do tří let od skončení opětovného vyrovnání, nikdo nesmí dražit za ně
  • dlužník a jeho manžel (platí pouze u nedobrovolné dražby)
  • osoby, které nesmějí nabývat vlastnictví k věcem, jejichž vlastníkem je dlužník, nikdo nesmí dražit za ně. Za osoby, které nesmějí nabývat vlastnictví k věcem, jejichž vlastníkem je dlužník jsou dle výkladu zák. č.26/2000 Sb. považováni vedoucí pracovníci dlužníka a osoby jim blízké, a dále pak společníci ve veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo ve společnosti s ručením omezeným, pokud byli vedoucími pracovníky dlužníka, akcionáři akciové společnosti, pokud působí v orgánech akciové společnosti nebo vlastní akcie, odpovídající více jak desetině základního jmění. Za vedoucí pracovníky jsou považování většinou ti, jejichž pracovní poměr vzniká jmenováním
  • je-li dlužník právnickou osobou, statutární orgány a členové statutárního nebo kontrolního orgánu dlužníka, nikdo nesmí dražit za ně

c) Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu. Dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a kontrolou dražby pověření zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj, nikdo nesmí dražit za ně.

Obvyklé způsoby prokazování totožnosti:

Fyzická osoba svobodná nebo rozvedená

Platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas.
Nechá-li se fyzická osoba v dražbě zastupovat, je bezpodmínečné nutné si předem připravit úředně ověřenou plnou moc příp. úředně ověřené čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby.

Fyzické osoby - manželé

Platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas.
Nemají-li manželé v OP vyznačen stav nebo prokazují-li totožnost cestovním pasem, donesou na dražbu rovněž oddací list. V případě, že se jeden z manželů nemůže dražby zúčastnit, předloží druhý z manželů jeho prohlášení, že s vydražením předmětu dražby souhlasí, nebo plnou moc, v obou případech s úředně ověřeným podpisem.

Nechají-li se oba manželé v dražbě zastupovat, je bezpodmínečné nutné si předem připravit úředně ověřenou plnou moc v četné úředně ověřeného čestného prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z dražby.

Účastní li se dražby pouze jeden z manželů a mají-li vypořádané SJM, je potřeba doložit tuto skutečnost dražebníkovi v úředně ověřené kopii listin.

Právnická osoba

Originál (ověřená kopie) výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců.
Za právnickou osobu jedná statutární zástupce nebo prokurista. Ti se prokáží platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
Nechá-li se právnická osoba v dražbě zastupovat, je bezpodmínečné nutné si předem připravit úředně ověřenou plnou moc příp. úředně ověřené čestné prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z dražby.

Všechny listiny (výpis z OR, plné moci, apod.) zůstávají u dražebníka !!

Co by měl budoucí účastník dražby udělat před dražbou:

a) vyzvednout si materiály o předmětu dražby a seznámit se s nima
b) absolvovat prohlídku předmětu dražby v termínech uvedených v dražební vyhlášce
c) složit dražební jistotu
d) připravit si všechny potřebné doklady nutné pro dražbu, to je doklady totožnosti a ostatní dokumenty (plná moc, čestné prohlášení, oddací list, výpis z OR apod.)

Složení dražební jistoty:

- viz. dražební vyhláška

Co by měl účastník dražby udělat v konaný den dražby:

a) dostavit se včas na dražbu se všemi potřebnými doklady
b) na vyzvání dražebníka prokázat svou totožnost, doložit složení dražební jistoty, nechat se zapsat do seznamu účastníků dražby, předložit nebo podepsat čestné prohlášení o tom, že není osobou vyloučenou z dražby, převzít dražební číslo, event. učinit další úkony předepsané zákonem
c) zaujmout místo v dražební místnosti
d) po zahájení dražby licitátorem činit podání minimální ceny ve výši licitátorem určené (podání dle zákona činí účastník dražby zvednutím čísla a vyslovením výše svého podání)
e) draží se, dokud účastníci dražby činí vyšší podání. Po té následuje výzva licitátora a po druhé výzvě licitátor znovu oznámí výši posledního podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání.
f) po skončení dražby se vydražitel dostaví k podpisu protokolu o dražbě a účastníci dražby, kteří nic nevydražili, vrátí dražebníkovi dražební číslo.

Platební podmínky:

- viz. dražební vyhláška

SLOVNÍK POJMŮ

DRAŽBA:

Je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického, nebo jiného práva k předmětu dražby. Při dražbě se licitátor obrací na předem určený okruh osob, na předem určeném místě a čase. Na osobu, která učiní nejvyšší nabídku, přejde po udělení příklepu licitátora vlastnictví k předmětu dražby - to je platné pouze v případě, pokud vydražitel následně uhradí cenu dosaženou vydražením. Jednání může být i ukončeno, pokud nikdo nenabídne ani cenu nejnižšího podání.

ÚČASTNÍK DRAŽBY:

Osoba, splňující podmínky stanovené zákonem a je přítomná na dražbě, dostavila se za účel dražit nemovitost.

NEJNIŽŠÍ PODÁNÍ:

Je to nejnižší částka, nebo-li počáteční částka, za kterou lze předmět dražby koupit a na které se začíná s licitací (nabídkami).

LICITÁTOR:

Je to fyzická osoba, která vede celou dražbu - zahajuje ji a vyzývá všechny přítomné účastníky, aby činili podání. Licitátor uděluje příklep apod.

DRAŽEBNÍ JISTOTA:

Je částka, kterou musí složit před dražbou každý účastník dražby ve stanovené částce. V případě vydražení slouží k zajištění budoucích závazků.

MINIMÁLNÍ PŘÍHOZ:

Je částka o kterou se minimálně zvyšuje nová nabídka oproti poslednímu podání. Výše této částky je předem stanovená.

PŘÍKLEP:

Příklep je úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívka, jímž dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického práva k předmětu dražby.

PODÁNÍ:

Nová nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby zvednutím čísla a ústním vyslovením částky ve výši alespoň nejnižšího podání. Další nová podání musí převyšovat předešlé nabídky a to nejméně o minimální příhoz.

DRAŽEBNÍK:

Organizuje dražbu a má k tomu příslušné živnostenské oprávnění.

VYDRAŽITEL:

Vydražitelem je účastník dražby, který učinil nejvyšší podání a byl mu licitátorem udělen příklep.

NAVRHOVATEL DRAŽBY:

Je osoba, která navrhuje provedení dražby. Je vlastníkem předmětu dražby, správcem konkurzní podstaty, likvidátorem, nebo věřitelem, jehož pohledávka je zajištěna zástavním právem.

OPAKOVANÁ DRAŽBA:

Pokud se předmět v dražbě nepodařilo vydražit, může se uskutečnit opakovaná dražba.

ZÁSTAVCE:

Je osoba, která zastavila předmět dražby.

DLUŽNÍK:

Je osoba, jejíž závazek (dluh) je zajištěn právem k předmětu dražby.

Máte-li další otázky ohledně dražeb více informací najdete na dražby.callide.cz nebo nás neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle .................

Chci prodat nemovitost dražbou <<kotaktní formulář zde>>